Információk a szállítók számára

  Információk a szállítók számára

  Tájékoztatás a beszállítók személyes adatainak GDPR szerinti kezeléséről

  Ezúton tájékoztatjuk Önt az Ön személyére vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt, 2016/679/EU számú, személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete értelmében, egyúttal pedig tájékoztatjuk az adatkezeléssel összefüggő jogairól is.

  A személyes adatok kezelője az AKCENTA CZ a.s. társaság, cégjegyzékszám: 251 63 680, székhely: Prága 1, Salvátorská 913/8, postai irányítószám 110 00, Cseh Köztársaság, kapcsolattartó cím: Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu) (a továbbiakban csak „adatkezelő“), az alábbi kategóriákban:

  1. Szerződések, megrendelések, számlák

  Az Adatkezelő a szerződés teljesítése és a törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében (különösen a számvitel és adózás területén) a természetes személyek szerződésekben, megrendelésekben vagy számlákban foglalt személyes adatait dolgozza fel. A dokumentumokat a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított legfeljebb 10 évig őrzik meg, és a jogszabályoknak megfelelően át lehet adni a fuvarozó cégnek, esetlegesen a hatóságoknak vagy szerveknek.

  Abban az esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az Adatkezelő, az ügyfelei és alkalmazottai jogos érdeke alapján dolgozza fel a folyamatban lévő vagy reálisan fenyegető viták miatti jogvédelem érdekében, jogviták és biztosítási események esetén, a szükséges személyes adatok feldolgozása legfeljebb a titoktartási vagy kizárási időszakok időtartama alatt történik, ill. e határidők lejártától számított fél évig, azon tényre való tekintettel, hogy a keresetet a bíróságnak a benyújtást követően akár több hónappal később is kézbesíthetik.

  2. Kapcsolati adatok

  Az Adatkezelő jogos érdeke a beszállítók kapcsolattartási adatainak feldolgozása üzleti tárgyalások, valamint a szerződés létrehozásának és későbbi végrehajtásának céljából. Az adatszolgáltatás szerződéses követelmény. Ezen adatok megadásának megtagadása minden üzleti tevékenység felfüggesztéséhez vezethet.

  A nyilvántartásokat folyamatosan frissítik; a természetes személyek inaktív kapcsolattartási adatai törlésre kerülnek (legkésőbb az aktív interakciótól számított 5 éven belül).

  Az Ön jogai

  Ön jogosult hozzáférés kérésére az adatkezelőktől a személyes adataihoz, azok javításának vagy törlésének kérelmezésére, esetlegesen a feldolgozás korlátozásának igénylésére, kifogás emelésére a feldolgozás ellen, továbbá az adatok hordozhatóságához fűződő joggal is rendelkezik. Jogosult továbbá panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz, és abban az esetben, ha azt gyanítja, hogy a személyes adatainak feldolgozása összeegyeztethetetlen a privát és személyes életével vagy sérti a törvényt, jogosult az Adatkezelő részéről magyarázatot követelni és az ilyen módon kialakult helyzet megszüntetését.

  A jogaira és a személyes adatainak lehetséges címzettjeire vonatkozó részletes információk (a személyes adatok esetleges átadására vonatkozó információkat is beleértve) a „Személyes adatok kezelése és védelme a GDPR rendelet szerint” című szakaszban találhatók.

  A személyes adatok védelmével megbízott személy kapcsolati adatai

  Utolsó frissítés: 2024. 01. 31.